Den økologiske boligskatten for en bærekraftig utvikling


For mange mennesker er de grå utslippene fra byggeaktivitet den største kilden til CO2. En balansert klimapolitikk vil ta hensyn til dette.

 

Fokus for boligskatten er ikke på de grå utslippene fra nye bygninger, men på effektiv bruk av eksisterende leiligheter. Jo færre leiligheter som er ledige eller ineffektivt brukt, jo færre nye leiligheter er nødvendig.

 

Vi er lettet over å se at energien som kreves for å drive leiligheter, synker. Photovoltaics, isolasjon, komfort ventilasjon, etc. gjør gode fremskritt. Klimapolitikken er vellykket her og kan i økende grad håndtere den grå energien i boligbygg.

 

Boligskatten bør pålegges på en slik måte at skatteinntektene forblir uendret. Boligskatt sikrer at alle betaler passende skatt på hjemmeforbruket. Dette tjener rettferdighet, klimapolitisk sensibilisering og reduksjon av klimagasser.


Skattesats 5%

  • Med en skatt på 5% på leieinntekter og fritak for leieinntekter fra gevinstskatt forblir husleiene uendret.
  • Med en skatt på 5% på den tilregne husleien* er skatteinntekten til et sameie identisk med skatteinntekten til en sammenlignbar utleieleilighet. (* imputed rent)

Sammenligning med målene for bærekraftig utvikling

(17 sustainable development goals for 2030)


10.4: Løsning av finanspolitiske tiltak for mer likhet: Boligskatten garanterer at alle skattlegger boligforbruket sitt på samme måte. Skatteinntektene fra leide leiligheter, eierboliger og andelsboliger blir sammenlignbare.

 

Hvis boligskatten blir en europeisk standard, vil den ha en samlende effekt. Det styrker tilliten mellom netto betalere og nettomottakere.


11.6 og 11.b: Redusere miljøbelastningen per innbygger og øke ressurseffektiviteten: Boligskatten virker mot å kaste bort boareal. Jo mer effektivt leilighetene blir brukt, desto større blir fordelene med ressursene som brukes og jo lavere miljøpåvirkning per innbygger. Overforbruk av boareal bør unngås.

 


12.8: Bevissthet om en bærekraftig livsstil i harmoni med naturen: Boligskatten følsomgjør oss til å oppfatte det å bo som forbruk. Vi anerkjenner: jo bedre vi bruker leiligheter, jo mindre er det økologiske fotavtrykket vårt, og jo mindre er boligsskatten.

 


13.2: Inkluder klimabeskyttelsestiltak i nasjonal politikk: Takket være boligskatten tas de grå utslippene fra eksisterende boligbygg med i klimapolitikken. Fordi dette er en av de største kildene til CO2, er det fornuftig.


Bygningseiere og byggefirmaer er bare delvis ansvarlige for de grå utslippene fra nybygg. Det er først og fremst beboeren som drar nytte av en leilighet. Jo mindre hjemmeforbruket hans er, jo mindre er klimaskadene.

 

Framtidige generasjoner er takknemlige for det.

Boligskatt...

                             ...fordi rettferdighet har sin pris

 


Download
pdf download
Wohnsteuer-NO.pdf
Adobe Acrobat Document 319.0 KB